Opa-Row Sp. z o.o.

Kontakt email, www
ul. RYMERA 40
Rybnik , woj. Świętokrzyskie

Ankiety

Specjalizacje:

  • Ankiety

O nas

DANE: ROK
ZAŁOŻENIA:
1993 ADRES: ul.
RYMERA 40C, 44-270 RYBNIK KRS: NR 0000037121
SĄD REJONOWY W GLIWICACH WYDZIAŁ X GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, NIP: 642-00-22-939
REGON: 271961123 KAPITAŁ
ZAKŁADOWY:
256.500,00 ZŁ KONTO:
ING BANK ŚLĄSKI S.A. 89 1050 1070 1000 0004 0043 6820
SKŁAD ZARZĄDU:inż. Tadeusz
Skrobol - Prezes Zarządu, Dyrektor mgr inż.
Marian Jaksik- Z-ca Prezesa Zarządu ds.
Technicznych


Z-ca Dyrektora


Główny Inżynier Energomechaniczny Urszula Otremba
- Z-ca Prezesa Zarządu ds.
Ekonomiczno-Finansowych


Główna Księgowa mgr inż. Adam Sobel
- Z-ca Prezesa Zarządu ds. Marketingu i Rozwoju


Dyrektor ds. Realizacji Projektów
CELE : Głównym
celem prowadzonej przezfirmę działalnościjest
kompleksowezaspokojenie oczekiwań technicznych Klientów.
Szeroki zakres oferowanych usług oraz przejrzysty podział
kompetencji pomiędzy poszczególne działy firmy, pozwalają na
sprawną realizację zlecanych prac. Firma prowadzi i rozwija
działalność polegającą na świadczeniu kompleksowych usług
badawczo-pomiarowych, projektowych, montażowych,
pomiarowo-rozruchowych i serwisowych w następujących
dziedzinach: elektroenergetyka maszyny wyciągowe napędy automatyka
i elektronika przemysłowa ochrona środowiska urządzenia
energetyczne urządzenia przeciwwybuchowe Do osiągania zamierzonych
celów wykorzystujemy następujące atuty: wysokokwalifikowana
kadra inżynieryjno-techniczną posiadającą doświadczenie oraz
uprawnienia:
- projektowe do sporządzania i opiniowania projektów w branży
elektryczneji automatyki (projektykoncepcyjne,
wykonawczei powykonawcze)
- do kierowania i nadzorowaniaprac montażowych,
pomiarowo-rozruchowych w branżyelektrycznej
- do wykonywania pracprzy urządzeniach elektrycznych,
mechanicznych, energetycznych
- rzeczoznawcze w zakresie:badańgórniczych maszyn
wyciągowych , badańnieniszczących,badań
elektrycznychurządzeń budowy
przeciwwybuchowej stosowanych w zakładach górniczych własna
baza sprzętowa ( specjalistyczna aparatura pomiarowa i probiercza,
programy komputerowe CAD do sporządzania projektów
elektrycznych
i mechanicznych, wyposażenie techniczne do wykonywania prac
montażowych, itp.) własne zapleczewarsztatowe, magazynowe
itransportowe własne zaplecze laboratoryjne